TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG TRONG ĐẠO PHẬT LÀ NHỮNG AI?

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG TRONG ĐẠO PHẬT LÀ NHỮNG AI?

Bốn vị này là ”Tứ đại Thiên vương” mà dân gian thường gọi là ’Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa.tượng tứ đại thiên vương bằng ngọc Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà.ý nghĩa tượng tứ đại thiên vương Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là ”Hộ thế Thiên tôn”. Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật thì điều đầu tiên trông thấy là điện thờ Thiên vương.mua tượng phật tứ đại thiên vương Tại đây, người ta thờ bốn vị vũ tướng nom rất uy vũ hùng tráng. Một vị mặc áo xanh, tay cầm thanh bảo kiếm, một vị mặc đại bào màu trắng, tay ôm cây đàn tì bà, một vị mặc đại bào màu lục,tượng phật tứ đại thiên vương bằng đong lộc nam tay cầm cây dù nạm ngọc trai, một vị mặc áo đại bào màu đỏ có con rồng quấn trên tay.

tượng tứ đại thiên vương bằng đá

Bốn vị này là “Tứ đại Thiên vương” mà dân gian thường gọi là “Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa.phật tứ đại thiên vương có chữ vạn không Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà.tượng phật tứ đại thiên vương tịnh tông Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là “Hộ thế Thiên tôn”.
Tứ đại Thiên vương vốn là bốn vị đại tướng của Thiên đế trong các kinh Phật của Ấn Độ.bộ tượng tứ đại thiên vương Theo truyền thuyết trong kinh Phật, thế giới của con người được phân làm bốn đại bộ châu, các đại bộ châu này được cho bốn đại Thiên vương chia nhau bảo vệ.tìm hiểu về tượng tứ đại thiên vương Họ ở trên đỉnh Thiền Đà La thuộc ngọn Tu Di hay được nhắc đến trong các kinh sách nhà Phật.

tượng tứ đại thiên vương bằng đồng

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.
Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh,tượng phật tứ đại thiên vương giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.
Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, hình phật tứ đại thiên vương thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).
Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới,tượng tứ đại thiên vương gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).
Sau khi đạo Phật truyền nhập vào Trung Quốc,hình tứ đại thiên vương Tứ đại Thiên vương đã có những trang phục, binh khí, thậm chí chức trách Hán hoá.
Thiên vương Tăng Trưởng cầm kiếm vì mũi kiếm được gọi là “phong” (mũi nhọn), đã lấy chữ đồng âm là “phong” (gió),hình phật tứ đại thiên vương ngồi và chức trách của ông ta là “phong”.Thiên vương Trì Quốc ôm cây đàn tì bà, và muốn gảy đàn thì trước hết phải điều chỉnh các dây, cho nên lấy chữ “điều”,hình phật tứ đại thiên vương đứng và chức vụ của ông ta là “điều”.

tượng tứ đại thiên vương

Thiên vương Đa Văn cầm cái dù.tượng phật tứ đại thiên vương ngồi Vì trời có mưa thì mới phải cầm dù, cho nên lấy chữ “vũ” (mưa), và chức vụ của ông ta là “vũ”
Thiên vương Quảng Mục có con rồng quấn trên tay. Vì rồng và rắn đều phải “thuận”, cho nên lấy chữ “thuận”,tượng phật tứ đai thiên vương đứng và chức vụ của ông ta là “thuận”.
Văn hóa của người Hán vốn có tính bao dung rất lớn, vì thế đã làm cho bốn vị thiên thần từ nước ngoài du nhập vào trở thành những vị thần linh chính cống Trung Quốc.tượng phật tứ đại thiên vương bằng đá Người dân đã gửi gắm vào các vị ấy ước mơ hạnh phúc của dân tộc mình, cùng với tâm nguyện mưu cầu hòa bình tốt đẹp.

 Tượng phật tứ đại thiên vương

 TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

Tứ Đại Thiên Vương còn được gọi là Hộ Thế Tứ Thiên Vương,hình tứ đại thiên vương bằng đá là bốn vị Thiên tướng thủ hộ Phật Pháp, thuộc chư Thiên Bộ trong Nhị Thập Thiên hoặc Thập Nhị Thiên của Phật Giáo.tượng phật tứ đại thiên vương nhỏ Tứ Đại Thiên Vương cư trụ trên núi Do Kiền Đà La bên hông của núi Tu Di, mỗi vị cùng với quyến thuộc của mình trấn giữ bốn phương Đông Nam Tây Bắc,hình phật tứ đại thiên vương nhỏ cai quản hộ trì tứ châu là: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Cu Lô Châu.thờ phật tứ đại thiên vương Ở Trung Quốc, do ảnh hưởng của “Phong thần Diễn Nghĩa” và truyền thuyết dân gian còn gọi Tứ Đại Thiên Vương là “Tứ Đại Kim Cang”, lại nói chức phận của bốn vị này là: Phong, Điều, Vũ, Thuận.

tượng tứ đại thiên vương bằng đá

Theo hệ thống tùng lâm Phật Giáo Trung Quốc thì Tứ Thiên Vương được thờ trong Thiên Vương Điện cùng với Hộ Pháp Vi Đà Thiên và Di Lặc Bồ Tát để bảo hộ Phật Pháp và chúng sanh, là những vị thần canh giữ chùa.tượng phật tứ đại thiên vương bằng đồng Vì vậy Thiên Vương Điện được đặt sau Sơn Môn.phân biệt tượng kim cang và tượng tứ đại thiên vương Hình tướng và quốc độ của Tứ Đại Thiên Vương được phối như sau:

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương: tiếng Phạm gọi là , dịch là Đề Đầu Lại Sa, Đề Đa La Sa, Đa La Sa, còn gọi là Trì Quốc Thiên, An Dân Thiên, Thuận Oán Thiên. Tượng tứ đại thiên vương bằng gỗ Vì Ngài có thể hộ trì đất nước, bảo hộ chúng sanh nên gọi là Trì Quốc Thiên. Cư trụ phía đông núi Tu Di, mặc giáp trụ, nét mặt phẫn nộ, tay cầm đàn Tỳ bà.tượng tứ đại thiên vương đẹp Trì Quốc Thiên Vương biểu thị lòng từ bi, dùng âm nhạc để cảm hóa chúng sanh quy y Phật Pháp.tượng phật tứ đai thiên vương đẹp Chủ quản Đông phương Phất Đề Bà Châu.

Nam Phương Tăng Trưởng Thiên:tiếng Phạm gọi là, dịch là Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly Thiên, Tỵ Lưu Trà Già Thiên, Tỳ Lâu Lặc Thiên, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên…bán tượng tứ đại thiên vương Vì Ngài có năng lực hộ trì chúng sanh tăng trưởng thiện căn nên gọi là Tăng Trưởng Thiên.tượng tứ đại thiên vương bằng ngọc Cư trụ ở phía Nam núi Tu Di, nét mặt giận dữ, mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm bảo hộ Phật Pháp không cho tà ác xâm phạm. Chủ quản Nam phương Diêm Phù Đề Châu.

tượng tứ đại thiên vương bằng đồng

  1. Tây Phương Quảng Mục Thiên:tiếng Phạm gọi là, dịch là Tỳ Lưu Bác Xoa, Tỳ Lưu La Xoa, Tỳ Lưu Bà Xoa, Tỵ Lâu Bác Xoa, Tỵ Lưu Ba A Xoa…Vì Ngài có thể dùng Thiên nhãn thanh tịnh quán sát thế giới hộ trì chúng sanh nên gọi là Quảng Mục Thiên.ý nghĩa tượng tứ đại thiên vương Cư trụ phía Tây núi Tu Di, hiện tướng giận dữ, mặc giáp trụ, tay quấn con rắn (hoặc rồng). Chủ quản Tây phương Anh Da Ni Châu.
  2. Bắc Phương Đa Văn Thiên:tiếng Phạm gọi là, dịch là Tỳ Xá la Bà Nã, Tỳ Thất La Muộn Nẵng, Phệ Thất La Mạt Nã, Tỳ Xá La Môn, Tỳ Sa Môn…mua tượng tứ đại thiên vương Vì Ngài từng bảo hộ đạo tràng của Như Lai, do đó được nghe Như Lai thuyết pháp nhiều, nên có tên là Đa Văn Thiên. Cư trụ ở phía Bắc núi Tu Di, hiện tướng phẫn nộ, tay cầm bảo tán (hoặc bảo tháp), biểu thị phước đức đa văn, chế phục chúng ma, bảo hộ tài bảo của chúng sanh.tượng phật tứ đại thiên vương bằng đong lộc nam Chủ quản Bắc phương Úc Đơn Việt Châu.

Tứ Đại Thiên Vương cùng Công Ty Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Long Đá và Thiên chúng thuộc cõi trời dục giới, là những vị thần bảo hộ Phật Pháp,phật tứ đại thiên vương có chữ vạn không cũng như hộ trì chúng sanh tu tập thiện pháp, tồi phá trừng phạt những kẻ tà ác bất thiện xâm hại Phật Pháp.

Tượng phật tứ đại thiên vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0775.457.465